Chùa Tam Bảo
Tübingen, Đức Quốc

Phật Pháp


Kinh Sách

Những Mẫu Chuyện Phật Pháp

14.03.2018, 10:00

Việc Thiện Nhỏ Nhưng Có Quả Phước Lớn

Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Mục-liên. Một hôm, Tôn giả Mục-liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên...   mehr